Vismigratie

Het opheffen van migratiebarrières (zoals stuwen, waterkrachtcentrales, gemalen, sluizen etc.) is, naast herstel van leefgebieden, door waterbeheerders geïdentificeerd als een belangrijke maatregel om een gezonde visstand te bereiken.

Vismigratie

Wist u dat; de vroegst bekende vispassages komen van lokale mensen die vissen hielpen om obstructies in de Franse rivieren te passeren in de 17e eeuw. Er werden takken samengebundeld welke op een dusdanige manier werden geplaatst waardoor vissen deze barrières konden trotseren. Het eerste patent van een vispassage dateert uit 1837 en was dan ook een Franse uitvinder.

Vroeger wist men ook dat het voor een gezonde visstand van belang is dat de aanwezige vissoorten tijdens elk levensstadium en seizoen voldoende geschikte habitatten moeten kunnen bereiken. Daarnaast is het van belang dat er voldoende uitwisseling van genetisch materiaal kan plaatsvinden tussen populaties onderling.

Een goede uitwisseling tussen populaties zorgt voor genetische diversiteit binnen de populaties waardoor de populaties een grotere resistentie hebben tegen ziektes en er minder afwijkingen voorkomen. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat vissen van levensbelang zijn voor het ecosysteem van de mens

Daarom is visstand binnen de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) een van de biologische kwaliteitsparameters. De KRW vraagt waterbeheerders om de doelen en maatregelen af te leiden voor de visstand.

Overkomen van barrieres

Het opheffen van migratiebarrières (zoals stuwen, waterkrachtcentrales, gemalen, sluizen etc.) is, naast herstel van leefgebieden, door waterbeheerders geïdentificeerd als een belangrijke maatregel om een gezonde visstand te bereiken.

Door klimaatveranderingen, zeespiegelstijging, gletsjerverdwijning en bodemdaling moeten onze waterbeheerders ons steeds meer gaan beschermen tegen het komende water. Waardoor er steeds meer barrières ontstaan in van nature vrije vismigratieroutes. Het beste om een barrière en of obstakel te verwijderen, maar in de meeste gevallen moet deze gehandhaafd blijven voor kunstmatige water en peilbeheer.

De soortenvariatie is enorm afgenomen en er zijn al vissoorten met uitsterven bedreigd, daardoor is men wereldwijd bezig met het oplossen van de vismigratie knelpunten. Uit grootschalig onderzoek is naar voren gekomen dat vispassages mogen verbeteren en heeft Vislift vanuit waterbeheer de vraag gekregen een vispassage van 21e eeuw te ontwikkelen.

Daarom heeft Vislift een vispassage ontwikkeld met ecologen en waterbeheerders samen om vismigratie eenvoudiger, voordeliger en veel efficiënter te maken voor alle belanghebbenden. De Smart Vislift: een technologische vispassage.

Data vismigratie

Vismigratie Data en wetenschap; Een van de mogelijkheden met de aanwezige geïmplementeerde kunstmatige intelligentie meet de Smart Vislift alle hoofdzakelijke vismigratie waardes, en worden vissen gemonitord. Tevens worden er waterkwaliteitsmetingen uitgevoerd welke in relatie worden gelegd met de migrerende vissen. Door continue termijnmetingen krijgen we veel meer wetenschap en data van vismigratie, ecologie, waterkwaliteit en sedimentatie. Door de kunstmatige intelligentie gaat de Smart Vislift op termijn hiermee vooruit anticiperen en de beheerder vroegtijdig alarmeren om het eco en watersysteem te verbeteren en te bewaken.

Wanneer er meerdere Smart Visliften in een watersysteem worden geplaatst kunnen er veel monitoringsgegevens worden verzameld dat deze door Vislift kunnen worden omgezet tot bruikbare genormaliseerde en gestandaardiseerde watersysteemwaarde. Hierdoor kan Vislift de desbetreffende waterbeheerder voorzien van haar verplichte periodieke controle en monitoringsrapportages welke binnen de kader richtlijn water gesteld zijn.

Hierdoor ontstaat er data, waardes en wetenschap welke gebiedsgericht en specifiek kunnen worden opgeroepen en worden gebruikt. Door de metingen en grid van de Smart Visliften komen we bijna alles te weten van onze waterwereld en kunnen we deze gegevens voor allerlei doelen inzetten. Zo ontstaat er voor de waterbeheerder een besparing op onderzoekskosten. De Smart Vislift maakt de waterwereld slim en digitaal.


Wilt u meer meer weten?

Lees verder over onze innovatieve vismigratie oplossingen, of neem contact met ons op.