Het vismigratie probleem

Vroeger konden vissen vrij van de zee naar de bergen zwemmen. Nu niet meer. Door zeespiegelstijging en bodemdaling is wereldwijd het waterbeheer steeds actiever geworden. Barrières worden gebouwd om mensen en hun leefomgeving te beschermen en stromend water wordt gebruikt als energiebron.

Vissen hebben hier last van. Hun migratieroutes zijn nu afgesneden. Vissen hebben deze migratieroutes nodig om zich voort te planten. Sommige soorten, zoals de zalm, steur, driedoornig-stekelbaarsje, forel, fint en de prik, komen hierdoor nauwelijks meer voor in Nederland. Daarnaast is de palingstand teruggedrongen met 93%.

Er zijn richtlijnen en doelen gesteld die het probleem van de daling van de visstand onderschrijven.

Kaderrichtlijn Water
De Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht EU-lidstaten om eens in de 6 jaar stroomgebiedsbeheerplannen vast te stellen. De huidige periode eindigt in 2021 en de volgende SGBP is van 2022 tot 2027. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat is eindverantwoordelijk voor deze eis, maar ook provincies, waterschappen en gemeenten zijn hierbij betrokken.

Sustainable Development Goals #14
In de Sustainable Development Goals die mondiaal zijn vastgesteld door de Verenigde Naties, staat Sustainable fish, seafood value chains, trade and climate op #14. Vismigratie is dus ook wereldwijd een issue.

Traditionele vispassages
Nederland vormt de sluis naar Europa voor tal van vissoorten en is koploper op het gebied van hydrologie. Toch is het moeilijk gebleken om het vismigratie probleem op te lossen. Uit onderzoeken van onder meer natuurconsultant Arcadis blijkt dat traditionele vispassages vaak ondermaats presteren.

  • De aanleg van traditionele vispassages is ingrijpend en kostbaar en vergt ingewikkelde procedures zoals bodemonderzoek, vergunning en constructieberekeningen.
  • Traditionele vispassages zijn arbeidsintensief, omdat ze per jaargetij en vissoort handmatig worden ingesteld.
  • Externe bedrijven moeten het rendement van traditionele vispassages controleren en verbeteren. Dit wordt gemeten met een fuik achter de vispassage; een duur en omslachtig proces.
  • Data tonen aan dat veel traditionele vispassages niet naar behoren werken en niet de KRW-doelstellingen halen. Dit komt door blokkades, vervuiling en de vormgeving van de passage.
  • Traditionele vispassages zijn stressvol voor vissen, vanwege de rechte kamers waar vissen doorheen moeten zwemmen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat hierdoor hun zijlijnorgaan overprikkeld raakt en de vis gestrest wordt.
  • Traditionele vispassages raken verstopt met afval en takken en het kost veel moeite om ze schoon te maken. Vaak liggen de vispassages op afgelegen locaties, waardoor ze langdurig verstopt blijven.

Waterschappen kunnen worden geholpen met de Vislift. De Vislift is een innovatieve vispassage die het vismigratie probleem efficiënt en effectief op kan lossen. Het product is al op tal van locaties geïnstalleerd en met enthousiasme ontvangen door diverse waterschappen.

Ontdek de voordelen