Het vismigratie probleem

Vroeger konden vissen vrij migreren. Nu niet meer. Door zeespiegelstijging en bodemdaling is wereldwijd het waterbeheer steeds actiever geworden. Barrières worden gebouwd om mensen en hun leefomgeving te beschermen en stromend water wordt gebruikt als energiebron.

Vissen zijn hier de dupe van. Hun migratieroutes zijn nu afgesneden. Vissen hebben deze migratieroutes nodig om zich voort te planten. Sinds 1970 zijn wereldwijd populaties van migrerende (zoetwater)vissoorten met 76% afgenomen. Binnen Europa is 37% van de zoetwatervissoorten bedreigd. Zo is de palingstand zelfs teruggedrongen met 97%. Voor veel vissoorten waarbij migratie van belang is voor de voortplanting, zoals de aal, is het faciliteren van migratiemogelijkheden essentieel.   

Er zijn richtlijnen en doelen gesteld die het probleem van de daling van de visstand onderschrijven.

Kaderrichtlijn Water
De Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht EU-lidstaten om eens in de 6 jaar stroomgebiedsbeheerplannen (SGBP) vast te stellen. Het huidige SGBP loopt van 2022 tot 2027. Alleen al op de hoofdvismigratieroutes in Nederland zijn er in deze periode meer dan 1.100 vismigratiebarrières op te lossen. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat is eindverantwoordelijk voor deze eis, maar ook provincies, waterschappen en gemeenten zijn hierbij betrokken.

Sustainable Development Goals #14
In de Sustainable Development Goals die mondiaal zijn vastgesteld door de Verenigde Naties, staat Sustainable fish, seafood value chains, trade and climate op #14. Vismigratie is dus ook wereldwijd een issue.

Effectieve vismigratie
Nederland vormt de vissluis naar Europa voor tal van vissoorten en is koploper op het gebied van watermanagement. Toch is het moeilijk gebleken om het vismigratie probleem op te lossen. Uit onderzoeken van aquatische ingenieursbureaus is gebleken dat er meer nodig is voor effectieve vismigratie.

De missie van Vislift
Onze missie is om actief bij te dragen aan welzijn en ecologie door visgeoriënteerde kennis en inzicht toegankelijk te maken middels een innovatief open vismigratieplatform.